Informace k posudkům

Informace rodičům, školám a organizátorům dětských aktivit

V souvislosti s platností Zákona 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách, Vyhlášky 79/2013 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., Vyhlášky 391/2013 Sb. o zdr. způsobilosti ke sportu a Vyhlášky 422/2013 Sb. o zdr. způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě, případně i Vyhlášky 72/2011 Sb. o zdr. způsobilosti k řízení motorových vozidel registrující PLDD vystavuje posudky pro tyto činnosti:

 • posouzení zdravotní způsobilosti ke studiu,
 • posouzení zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovacích akcích a školách v přírodě, nově od 1.11.2017 – platnost posudků 2 roky (dosud 1 rok) – pokud během této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti dítěte.
 • posouzení zdravotní způsobilosti ke sportu a TV (krom vrcholového a studia na sportovních školách),
 • posouzení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel,
  omezeně posuzování způsobilosti k praktickému vyučování či praktické přípravě.
 • Nově posuzování způsobilosti k práci – od 1.11.2017 – pracovnělékařská prohlídka pro kategorii 1

Tzn.: Že my, Vaši praktičtí lékaři pro děti a dorost,
nejsme kompetentní k těmto úkonům:

 1. ke studiu na sportovní škole,
 2. ke zdravotně náročnému sportu,
 3. vrcholovému sportu.

Posuzování způsobilosti k praktickému vyučování podléhá určitým podmínkám, praktický lékař pro děti a dorost může posouzení provést, pokud se praktické vyučování nebo praktická příprava uskutečňuje:

 1. na pracovišti fyzické osoby, která je samostatně výdělečně činná,
 2. nebo ve škole nebo školském zařízení,
 3. nebo pokud se zahajuje ve škole nebo školském zařízení
  (byť následně pokračuje mimo školu).

Naopak praktický lékař pro děti a dorost nemůže posuzovat v případě, kdy se praktické vyučování nebo praktická příprava uskutečňuje na pracovištích právnických nebo fyzických osob.

Žadatel musí podat písemnou žádost o posouzení, přičemž v žádosti musí jasně specifikovat, k jaké činnosti se má posudek vydat (např. studijní obor včetně kódu, druh a způsob provozování sportu,...)

Vystavení posudku musí předcházet zhodnocení dosavadních dat o zdravotním stavu žadatele, dále fyzikální vyšetření, případně laboratorní vyšetření a dle potřeby i doplňková vyšetření. Vzhledem k časové náročnosti nelze požadovat vystavení posudku tzv. na počkání. Určitě nejde ani jen o tzv. orazítkování žádosti. Dle prováděcí vyhlášky Zákona 373/2011 Sb. je časová kalkulace výkonu posouzení cca 40 minut. K vyšetření je proto nutné se předem objednat. Posuzující lékař by měl vydat posudek do 10 pracovních dnů od obdržení žádosti o posouzení. V případě, že k posouzení je nutné komplementární vyšetření (laboratorní, specialistou apod.), dopočítá se 10 pracovních dnů od doby obdržení výsledků těchto doplňujících vyšetření.
Posudky nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, ale hradí si je sám žadatel/zákonný zástupce viz ceník.

Co z toho plyne pro rodiče?

Vzhledem k tomu, že podle nové legislativy je možno POTVRDIT ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST (lyže, plavání, ŠvP, LT, studium) POUZE NA ZÁKLADĚ CELKOVÉ PROHLÍDKY, z časových důvodů NENÍ MOŽNÉ POSUDEK VYPRACOVAT NA POČKÁNÍ. Domluvte si dostatečně včas TELEFONICKY TERMÍN.
Posudky také nemůže vystavovat zastupující lékař, ale jen registrující lékař – proto je třeba vše začít (hlavně v době dovolených) zařizovat včas.

 1. Posouzení zdravotní způsobilosti k práci, brigádě náleží PLDD (praktický lékař pro děti a dorost), pokud se jedná o práci v kategorii 1  dle zákona o ochraně veřejného zdraví.
  Prohlídka bude provedena na základě žádosti vydané zaměstnavatelem, musí na ní být údaje o pracovním zařazení, o druhu práce, režimu práce, o rizikových faktorech ve vztahu ke konkrétní práci
 2. Posouzení zdravotní způsobilosti ke studiu na sportovní škole, ke zdravotně náročnému sportu, vrcholovému sportu náleží tělovýchovnému nebo sportovnímu lékaři.
  Tito budou po Vás požadovat výpis z dokumentace, který obdržíte od nás viz ceník.
 3. Ostatní posudky potvrzujeme my na příslušné formuláře odpovídající zákonu č. 373/2011 Sb. Důležité – mít k dispozici nejen nacionále, ale i podrobné údaje, k jakému účelu máme posudek potvrdit (studijní obor, typ motorových vozidel, přesná specifikace sportu včetně zátěže – kolik tréninků týdně atp. ...).

K posouzení ke sportu budeme požadovat vyplnění Dotazníku sportovce (dostanete u nás) a jedná-li se o sport organizovaný, budeme potřebovat i natočené a vyhodnocené klidové Ekg (udělá za úhradu dětský kardiolog MUDr. Líska)

K posouzení k řidičskému oprávnění vyplněné Prohlášení posuzované osoby ke své zdravotní způsobilosti.

!! Je-li Vaše dítě sledováno v nějaké odborné ambulanci,
je třeba, abychom měli k dispozici poslední nález z této ambulance!!

Hledej